Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti KOVOINOX s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností KOVOINOX s.r.o. od 24.5.2018.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost KOVOINOX s.r.o., se sídlem Úvoz 434/84, 602 00 Brno, PROVOZOVNA: Vídeňská 297/99, 639 00 Brno,  IČ: 02021056, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 84743 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 
 1. Vymezení pojmů
Prodávající je obchodní společnost KOVOINOX s.r.o., se sídlem Úvoz 434/84 602 00 Brno, IČ: 02021056, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 84743. KOVOINOX s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele
 1. Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část po uzavření kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

 
 1. Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 1. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.
V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kovoinox.cz.
V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:
Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího http://www.kovoinox.cz/.
Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.
 1. Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 1. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 
 1. Závěrečná ustanovení
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kovoinox.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 24.5.2018
 
 
 
 

Reklamační řád společnosti KOVOINOX s.r.o.

 
Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
 1. Vymezení pojmů

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je obchodní společnost KOVOINOX s.r.o., se sídlem  Úvoz 434/84 602 00 Brno, IČ: 02021056, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 84743. KOVOINOX s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 1. Vady zboží

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,


 

 1. Práva z vady zboží

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 1. Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

 1. Ostatní

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 1. Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Další užitečné informace týkající se reklamací jsou dostupné též na internetových stránkách prodávajícího.

 1. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 24.5.2018 Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

 

 

 

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: KOVOINOX s.r.o., se sídlem  Úvoz 434/84 602 00 Brno

 

 

Oznamuji / oznamujeme (*), že tímto odstupuji / odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

……………………………………………………….…………………………………………………...

 

 

Datum objednání zboží: …………………………..……………………………………………………

 

 

Jméno a příjmení kupujícího spotřebitele / spotřebitelů: ……………………………………………

 

 

Adresa kupujícího spotřebitele / spotřebitelů: ………………………………………………….…….

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Číslo prodejního dokladu: …………………………………………………………………................

 

 

Číslo objednávky1: ……………………………………………………………………………………...

 

Kupní cena má být vrácena1:

(*) bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

 

 ................................................ /........................

(*) hotově s sídle společnosti nebo v některé z provozoven

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Podpis kupujícího spotřebitele / spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

……………………………………………..

 

Datum

* Jedná se o nepovinné údaje, jejich uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku


 

 
 
PPL Balík do 5 Kg 69.00 Kč

 

Pri doručování produktů přesahující délku 2 metrů bude účtován přepravní poplatek do 30 kg, celková cena přepravy bude upravena na 139 Kč bez DPH

 

PPL Balík do 10 Kg 75.00 Kč

 

Pri doručování produktů přesahující délku 2 metrů bude účtován přepravní poplatek do 30 kg, celková cena přepravy bude upravena na 139 Kč bez DPH

 

PPL Balík do 15 Kg 79.00 Kč

 

Pri doručování produktů přesahující délku 2 metrů bude účtován přepravní poplatek do 30 kg, celková cena přepravy bude upravena na 139 Kč bez DPH

 

PPL Balík do 30 Kg 139.00 Kč
PPL Balík do 50 Kg 259.00 Kč
PPL Balík do 75 Kg 319.00 Kč
PPL Balík do 100 Kg 399.00 Kč
PPL Balík do 150 Kg 529.00 Kč
PPL Balík do 200 Kg 659.00 Kč
PPL Balík do 300 Kg 829.00 Kč
PPL Balík do 400 Kg 999.00 Kč
PPL Balík do 500 Kg 1,299.00 Kč
PPL Balík do 700 Kg 2,290.00 Kč
PPL Balík do 1000 Kg 2,850.00 Kč
PPL Balík do 1500 Kg 3,730.00 Kč
PPL Balík do 2000 Kg 4,613.00 Kč
PPL Balík do 3000 Kg 6,366.00 Kč
os. vyzvednutí 0.00 Kč

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:
 

Dobírkou 30.00 Kč
 
Převodem z účtu 0.00 Kč
 
Platba platení kartou online 0.00 Kč
   
V hotovosti při os. vyzvednutí 0.00 Kč

 

Doprava zdarma se nevztahuje na hutní materiál a produkty delší než 100cm !!!

 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 

 

GDPR - KOVOINOX

 

Informační memorandum k souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti KOVOINOX s.r.o. - GDPR

Vážení zákazníci,

v tomto informačním memorandu vám chceme poskytnout podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Na úvod bychom vám chtěli vysvětlit, proč jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Hlavním cílem uvedeného zpracování je snaha poskytnout vám nejnovější informace o aktuálních a nových produktech a službách KOVOINOX s.r.o. a našich obchodních partnerů. Dalším cílem je poskytovat časově omezené nabídky a praktické informace, v písemné nebo elektronické formě. Snažíme se vytvářet nabídky na míru, na základě segmentace a profilování, a prezentovat vám nabídky produktů a služeb, které vyhovují vašim potřebám.

Vzhledem k tomu, že 25. 5. 2018 nabyde účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES, je zapotřebí, abychom od vás získali nový souhlas, který odpovídá novým požadavkům.

Přečtěte si, prosím, níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme připravili ve formě otázek a odpovědí, aby toto informační memorandum bylo co nejpřehlednější a praktické z hlediska vyhledávání informací. Pokud máte nějaké otázky nebo připomínky k vámi poskytnutému souhlasu, zavolejte na naši linku: +420 739 532 470, nebo pošlete email na:info@kovoinox.cz

 

OBSAH MEMORANDA

1.         Kdo je správce vašich osobních údajů?

2.         Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

3.         Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

4.         K jakým účelům jste poskytli svůj souhlas?

5.         Proč dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?

6.         Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?

7.         Kdo jsou naši obchodní partneři?

8.         Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

9.         Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?

10.       Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

 

1. KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správce osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky při zpracování osobních údajů. Pro marketingové účely je správcem vašich osobních údajů společnost:

KOVOINOX, s.r.o.

Úvoz 434/84

602 00 Brno

Česká republika

IČO: 02021056

DIČ: CZ02021056

 

 

2. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají určit nabídku produktů a služeb, která by se vám mohla líbit a řešit vaše potřeby.

■ Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, poštovní adresu

■ Kontaktní údaje – e-mailovou adresu, (mobilní) telefonní číslo

■ Informace o využití produktů a služeb KOVOINOX s.r.o.– jaké služby jste u nás využili v minulosti, informace o využívání internetové zákaznické zóny. Na základe těchto údajů vám umíme doporučit vhodné produkty a služby.

■ Informace ze záznamů telefonních hovorů anebo jiných interakcí s vámi, například prostřednictvím e-mailu, chatu, SMS zpráv.

■ Geolokační údaje – geolokační údaje z webového prohlížeče. Tyto údaje můžou obvykle sloužit k doporučení kontaktu na nejbližšího zprostředkovatele nebo pobočku.

3. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje uvedené v předešlém bodě získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte v registraci na naší stránce, případně jste je uvedli v dalších dokumentech.

Osobní údaje můžou rovněž pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje můžou také pocházet od třetích osob, které jsou s nimi oprávněné disponovat.

4. K JAKÝM ÚČELŮM JSTE POSKYTLI SVŮJ SOUHLAS?

Souhlas jste poskytli k marketingovým účelům, které zahrnují následující činnosti:

■ nabídka produktů a služeb KOVOINOX s.r.o. Nabídky vám na základe vašeho souhlasu můžeme poskytovat elektronickou formou, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv posílaných na mobilní zařízení přes telefonní číslo, prostřednictvím webové klientské zóny, písemnou formou nebo formou telefonního hovoru,

■ automatizované zpracování osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku vašim individuální potřebám,

■ průzkum trhu a průzkum spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Souhlas poskytnutý k marketingovým účelům je dobrovolný. Je však nevyhnutný k tomu, abychom vám mohli posílat individuální nabídky produktů a služeb KOVOINOX s.r.o. a našich obchodních partnerů. Bez takto poskytnutého souhlasu vám individuální nabídky produktů a služeb nemůžeme poskytovat.

5. PROČ DOCHÁZÍ K PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ?

Naše společnost se vám snaží poskytovat individuálně upravené nabídky produktů a služeb. Z tohoto důvodu vaše osobní údaje profilujeme na základe vašeho souhlasu. Pro tyto účely používáme automatické informační systémy, webové aplikace nebo kalkulačky. Podle toho vám posíláme individualizované zprávy a nabídky produktů a služeb naší společnosti.

Automatické vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomůže vás a vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí jednání a podle toho přizpůsobovat naše produkty a služby.

6. JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Souhlas jste udělili společnosti KOVOINOX s.r.o. na období trvání smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení takového smluvního vztahu anebo do momentu, kdy váš souhlas odvoláte.

Pokud nejste ani se nestanete zákazníkem společnosti KOVOINOX s.r.o., váš souhlas bude v platnosti 10 let od jeho udělení anebo do okamžiku, kdy jej odvoláte.

Po uplynutí příslušného času budou vaše osobní údaje vymazány, ale pouze v rozsahu a k účelům, pro které podle právních předpisů není potřebný souhlas.

7. KDO JSOU NAŠI OBCHODNÍ PARTNEŘI?

V souhlasu jste též souhlasili s nabídkami produktů a s předáváním osobních údajů našim vybraným obchodním partnerům. Naši obchodní partneři rovněž dodržují pravidla ochrany osobních údajů a uzavřeli jsme s nimi smlouvu o zpracování osobních údajů.

Obchodní partneři jsou:

·         GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. (doručování zásilek v rámci České republiky)

·         Zásilkovna s.r.o. (doručování zásilek v rámci České republiky)

 

8. KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Ke zpracování údajů pro marketingové́ účely můžou mít přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zprostředkovatelé, jejichž úlohou je poskytovat služby společnosti KOVOINOX s.r.o. Například to můžou být externí společnosti, které spravují naše systémy nebo jiné služby zabezpečující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů pro marketingové účely. S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, na základe které jsou rovněž povinní dodržovat striktně pravidla ochrany osobních údajů.

9. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro společnost KOVOINOX s.r.o. ve Slovenské republice důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Informace o zpracování vašich osobních údajů

Informace zahrnují hlavně: identifikaci a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i zodpovědné osoby, účely zpracování, kategorie dotknutých osobních údajů, příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o přenosu osobních údajů do třetích krajin, období uchovávání osobních údajů, oprávněných správců, seznam vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, jestli a jak dochází k automatizovanému rozhodovaní a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, jestli osobní údaje jsou nebo nejsou spravované a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracování, kategoriích dotknutých osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, období uchovávání osobních údajů, jakož i právo na informace o vašich právech, o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, jestli dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování, informace a záruky v případe přenosu osobních údajů do třetí krajiny anebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme vaše neaktuální nebo nepřesné osobní údaje? Změnili jste, například, adresu bydliště, provozovny? Prosím, informujte nás o tom a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenutý)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinní vaše osobní údaje na váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, protože i společnost KOVOINOX, s.r.o má povinnost nebo oprávněný zájem ponechat si osobní údaje.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, aby se vaše osobní údaje zpracovaly výhradně na nejnutnější zákonné účely, nebo si přejete osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jiné společnosti, odevzdáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné nebo jiné významné překážky.

Právo uplatnit námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu s právními předpisy, spojte se s námia požádejte nás o vysvětlení nebo odstranění nevhodného stavu. Námitku můžete rovněž uplatnit i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

S vaším podnětem nebo stížností nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na dozorný orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7 

Kde můžete práva uplatnit, a jsou tato práva zpoplatněná?

Jednotlivá práva můžete uplatnit u společnosti KOVOINOX s.r.o., a to telefonicky na lince: +420 739 532 470 , posláním e-mailu na adresu: info@kovoinox.cz, nebo písemnou žádostí zaslanou do sídla společnosti nebo na korespondenční adresu: KOVOINOX, s.r.o. Úvoz 434/84, 602 00 Brno česká republika.

Všechny informace a vyjádření k právům, které uplatníte, poskytujeme bezplatně.

Za jakou dobu můžete očekávat odpověď od společnosti KOVOINOX s.r.o.?

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.

10. JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založený na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoliv odvolat. Nechcete dále dostávat nabídky produktů a služeb KOVOINOX s.r.o. a našich obchodních partnerů? Je nám to líto, ale vaše rozhodnutí plně respektujeme.

Co má odvolání souhlasu obsahovat?

■ Kdo odvolání podává. Uveďte, prosím, vaše jméno a příjmení, adresu bydliště, abychom vás mohli identifikovat.

■ Komu odvolání podáváte.

■ Informaci, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje. Pokud chcete dostávat pouze vybrané nabídky, uveďte, prosím, o jaké nabídky se jedná, abychom vám mohli vyhovět.

■ Váš vlastnoruční podpis.

Jakým způsobem můžu odvolání poslat?

■ Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné poslat písemnou formou, abychom měli o vašem odvolaní řádný záznam. Odvolání nezapomeňte podepsat.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 24.5.2018

Možnost dopravy ZDARMA již od 1500 Kč bez DPH Více info ZDE
Navštivte naši specializovanou prodejnu pro zámečníky a kutily v Brně
Nevíte si rady?
Využijte naši technickou podporu online